Ακυρωτέα κρίθηκε, με πρόσφατη απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, η σιωπηρή διαπίστωση της Υπηρεσίας ΔΟΚΚ του ΥΠΕΚΑ περί της συμφωνίας των υποβληθεισών μελετών, σχετικά με την επέκταση του κατά το ν. 2730/1999 πόλου του ΟΑΚΑ, μέσω της προσθήκης σε αυτόν της κατά το ν. 2947/2001 και ήδη συλλειτουργούσας με αυτόν περιοχής “Υπερτοπικού Πόλου”...