Ο χαρακτηρισμός  μεγάλων εκτάσεων ως “εθνικών πάρκων” κρίνεται παγίως ότι έχει ως κύριο σκοπό αφενός τη διαφύλαξη της φυσικής κληρονομιάς και τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας ευρύτερων περιοχών της χώρας και αφετέρου την παράλληλη παροχή στο κοινό δυνατοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και φυσιολατρικών δραστηριοτήτων. Οι εν λόγω εκτάσεις τίθενται υπό καθεστώς ειδικής προστασίας με προεδρικό διάταγμα. Για...