Με την Απόφαση της 28.2.2012 του ΔΕΕ , (Υπόθεση Inter- Environment Wallonie ASBL, Terre Wallone ASBL κατά Region Wallone), τέθηκε το ζήτημα, εάν συνάδει με το δίκαιο της Ε.Ε. και συγκεκριμένα με την Οδηγία 2001/42, η διατήρηση της ισχύος ενός προγράμματος δράσης, το οποίο εκδόθηκε κατά τρόπο αντίθετο από την Οδηγία, έως τη θέσπιση μέτρου αντικατάστασης,...