Η υπ’αριθμ. 1412/2019 απόφαση του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας εκδόθηκε ύστερα από αίτηση ακυρώσεως κατά της κύρωσης δασικών χαρτών, καθ’ ο μέρος δύο τμήματα ιδιοκτησίας των αιτούντων χαρακτηρίζονται ως έκταση με δασική βλάστηση και ως αναδασωτέα έκταση, και κατά της απόφασης Επιτροπής Αντιρρήσεων, με την οποία απορρίφθηκαν αντιρρήσεις κατά του ως άνω χαρακτηρισμού....