Με την υπ’ αριθμ. 4294/2015 απόφασή του,  το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ ακύρωσε εν μέρει την παράγραφο 35 του άρθρου 3 του από 20.2.2003 προεδρικού διατάγματος (Δ΄ 199), με το οποίο καθορίσθηκαν χρήσεις γης και όροι και περιορισμοί δόμησης στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προυφιστάμενων  του έτους 1923 ευρύτερη περιοχή των Μεσογείων, η...