Το ζήτημα της εγκατάστασης συγκεκριμένης βιομηχανίας ή βιοτεχνίας σε περιοχή, που δεν έχει αναγνωρισθεί, με διοικητική πράξη, ως κατάλληλη για την ανάπτυξη βιομηχανικής ή βιοτεχνικής δραστηριότητας, απασχόλησε, προσφάτως, την Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ειδικότερα, με την υπ’ αριθ. 123/2014 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ, έγινε δεκτό ότι, στις περιπτώσεις αυτές, συντρέχει λόγος...