Η υπ’ αριθμ. 1242/2016 απόφαση του Ε’ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας εκδόθηκε επί της αιτήσεως ακυρώσεως κατά της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία εγκρίθηκε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Καλαμάτας. Κρίθηκε, συγκεκριμένα,  ότι η αναθεώρηση και επέκταση του ισχύοντος Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (εφεξής ΓΠΣ) ...