Το ζήτημα της τροποποίησης της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2001/18, προκειμένου να δίδεται η δυνατότητα στα κράτη-μέλη της ΕΕ να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στην επικράτειά τους, ακόμη και αν αυτά έχουν εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τέθηκε προς συζήτηση από τον Έλληνα και προεδρεύοντα Υπουργό ΠΕΚΑ στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος,...