Τη διαδικασία παραπομπής της Ελλάδας στο ΔΕΕ, για την πλημμελή προστασία των υδάτων της από τη νιτρορρύπανση, αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ελλάδα αμέλησε να ορίσει επαρκώς τις περιοχές, όπου τα νερά κινδυνεύουν από γεωργικής προέλευσης ρύπανση και να εκπονήσει σχέδιο δράσης για τη αντιμετώπισή της. Η Οδηγία 91/676/ΕΟΚ, σχετικά με την προστασία των υδάτων...