Στην αναπομπή υπόθεσης στη Διοίκηση για νέα κρίση, προέβη το Συμβούλιο της Επικρατείας (εφεξής ΣτΕ), κατόπιν αιτήσεως ακυρώσεως,  η οποία έγινε δεκτή από το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο. Πιο συγκεκριμένα, βασιζόμενο στο άρθρο 12 του ν. 2971/2001, το Δικαστήριο έκρινε ότι η προσβαλλόμενη πράξη, ήτοι το υπ’ αριθμ. 3/11.10.2017 πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 3 του...