Στη νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για τα  μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (Φ.Ε.Κ./Α’ 75/ 30.3.2020), περιλαμβάνονται διατάξεις για την παράταση ισχύος πολεοδομικών ρυθμίσεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 54 της ανωτέρω πράξης νομοθετικού περιεχομένου: Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4067/2012 (Φ.Ε.Κ. / Α΄ 79) αντικαθίσταται ως...