Πρόστιμα συνολικού ύψους 373.450 ευρώ, για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, επιβλήθηκαν σε δώδεκα μονάδες, κατόπιν εισήγησης της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος. Τα πρόστιμα αφορούν παραβάσεις, που αφορούν, ιδίως, τη διαχείριση επικίνδυνων βιομηχανικών, αστικών και άλλων αποβλήτων, υπερβάσεις τιμών εκπομπών, παράνομη διάνοιξη δρόμου και μη τήρηση περιβαλλοντικών όρων. Μεταξύ των μονάδων, στις οποίες επιβλήθηκαν τα πρόστιμα, περιλαμβάνονται:...