Το νομοσχέδιο με τίτλο «Εκσυγχρονισμός της περιβαλλοντικής νομοθεσίας – Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», κατατέθηκε στις 24 Απριλίου 2020 στη Βουλή. Όπως ανακοίνωσε το ΥΠΕΝ, το νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων, προβλέπει ριζική απλοποίηση των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, μεγάλη μείωση του χρόνου για την αδειοδότηση ΑΠΕ,...