Στις σημαντικές δυσκολίες που εντοπίζονται κατά την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, καθώς και της γενικότερης περιβαλλοντικής πολιτικής, κυρίως στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων, αναφέρεται έκθεση – επισκόπηση που δημοσιεύθηκε πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην επισκόπηση αυτή, γίνεται, κατ’ αρχάς,  μία διεξοδική περιγραφή της σημερινής κατάστασης, με έμφαση στις κυριότερες προκλήσεις και ευκαιρίες σε...