Βάσει των δέκα τροπολογιών που κατατέθηκαν, και λίγο πριν την φήφιση του νόμου «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», προστέθηκαν στα 130 άρθρα του νομοσχεδίου, νέες ρυθμίσεις. Κατά τα λοιπά, ο κορμός του νομοσχεδίου, παρέμεινε ως είχε, παρά τις μεγάλες...