Με την πρόσφατη υπ’ αριθμ. 1833/2017 απόφασή του, το Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1 του ν. 1650/1986, αν τα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία του περιβάλλοντος  έχουν ως αποτέλεσμα την ουσιώδη στέρηση χρήσεως της ιδιοκτησίας σε εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές γεννάται για τη Διοίκηση...