Τα ολοκληρωμένα χωροταξικά σχέδια αποτελούν ουσιώδη όρο για τη βιώσιμη ανάπτυξη, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 387/2014 απόφαση του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Τα χωροταξικά σχέδια αφορούν, κατά κύριο λόγο, τα ευαίσθητα οικοσυστήματα, των οποίων η οικιστική, τουριστική και οικονομική ανάπτυξη πρέπει να συνδέεται με τη διατήρηση του χαρακτήρα τους και του ανθρωπογενούς...