Προκηρύχθηκε από την ανώνυμη εταιρεία Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση (Ε.Κ.ΧΑ. ΑΕ)  διαγωνισμός (ΚΤΙΜΑ 16) για την ανάθεση συμβάσεων μελετών κτηματογράφησης των υπολειπόμενων περιοχών της χώρας, οι οποίες ανέρχονται  σε έκταση περίπου στα ογδόντα έξι (86) εκατομμύρια στρέμματα, ήτοι στο 63,5% της Ελληνικής Επικράτειας. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της εταιρείας, αφενός ο εν λόγω διαγωνισμός διενεργείται...