Αυστηρότατοι όροι για την προστασία του κόλπου της Κυπαρισσίας προτείνονται με το νέο, αναθεωρημένο π.δ. που παρουσίασε πρόσφατα το ΥΠΕΝ.  Ειδικότερα, το Υπουργείο  αποσκοπεί, κατ’ αρχάς,  στην εναρμόνιση του υπό έγκριση π.δ. τόσο με τις  προγενέστερες παρατηρήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (εφεξής ΣτΕ)  όσο και με αυτές του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο παραπέμφθηκε,...