Το γεγονός ότι οι συνταγματικές αρχές του Κράτους Δικαίου, της διακρίσεως των εξουσιών και της αποτελεσματικής προστασίας του περιβάλλοντος δεν λειτουργούν απρόσκοπτα στην εθνική έννομη τάξη είναι πασιφανές και πανθομολογούμενο. Εκείνο, όμως, που δεν αναμένει κανείς είναι η πλήρης διάσταση που παρατηρείται συχνά μεταξύ της νομοθετικής, της εκτελεστικής και της δικαστικής εξουσίας, οι οποίες αδυνατούν...