Με την υπ΄αριθμόν 2783/2014 απόφαση του Ε΄τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (εφεξής ΣτΕ)  έγιναν δεκτά και αποφασίσθηκαν τα εξής: “Το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Β’ 1485/2003), αναφέρεται μεν σε οργάνωση των ορεινών περιοχών με την ανάπτυξη ήπιων δραστηριοτήτων, ταυτόχρονα όμως προβλέπει ότι απώτερος στόχος είναι ο σταδιακός περιορισμός της...