Η πιστοποίηση του χρόνου ανέγερσης της αυθαίρετης κατασκευής, εφόσον δεν υπάρχουν δημόσια ή ιδωτικά έγγραφα που να την αποδεικνύουν, μπορεί να γίνει και με μια απλή υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη, η οποία θα συνοδεύεται από τεχνική έκθεση μηχανικού που θα την υποστηρίζει. Επίσης, στον υπολογισμό του προστίμου “τακτοποίησης” σε εκτός σχεδίου αυθαίρετα σε περιοχή όπου...