Στις Επιτροπές Παραγωγής και Περιβάλλοντος της Βουλής παρουσιάστηκε χθες το σχέδιο υπουργικής απόφασης που αφορά την κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, σχετικά με τον τρόπο της περιβαλλοντικής τους αδειοδότησης. Με βάση την απόφαση αυτή, τα έργα κατηγοριοποιούνται σε 12 κατηγορίες (π.χ. λιμενικά, υδραυλικά κ.α.). Καθεμία από τις κατηγορίες αυτές τελεί υπό διαφορετικό καθεστώς περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Οι παρατηρήσεις των βουλευτών εστιάστηκαν κυρίως στην πλημμελή, όπως την χαρακτήρισαν προστασία των περιοχών του Δικτύου Natura, στον τρόπο αδειοδότησης έγρων ΑΠΕ, αλλά και στις δυνατότητες ελέγχου έργων και δραστηριοτήτων από τις υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων , στις οποίες μεταβιβάζεται πλέον το μεγαλύτερο μέρος της αδειοδοτικής διαδικασίας. Σημειώνεται ότι η υπουργική απόφαση για την κατάταξη των έργων στις κατηγορίες Α και Β εκδίδεται κατ’ εφαρμογήν της παρ. 4 του άρθρου 1 του νέου νόμου 4014/2011 (Α΄ 209) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων.