Ανανεώθηκε από το ΥΠΕΚΑ ο κατάλογος του Δικτύου, ενώ παράλληλα ανακοινώθηκε η στήριξη των 28 Φορέων Διαχείρισης των Προστατευόμενων αυτών περιοχών από το Πράσινο Ταμείο του ΥΠΕΚΑ.  Οι προτάσεις των Φορέων Διαχείρισης που θα χρηματοδοτηθούν αφορούν στην προστασία των ειδών πανίδας και χλωρίδας και των οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος του Δικτύου Natura 2000.