Οι συνολικές πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) παρουσίασαν αύξηση σε αξία στη χώρα μας την περίοδο 2010- 2011, με μέσο ετήσιο ρυθμό 33,9%. Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε το 2010-11, με άνοδο 55%, κυρίως λόγω αύξησης των φωτοβολταϊκών σταθμών.

Σημειώνεται ότι η συνεχής ανάπτυξη που παρουσιάζει διεθνώς ο κλάδος των ΑΠΕ σχετίζεται άμεσα με την αναγκαιότητα μείωσης του βαθμού εξάρτησης της οικονομίας από την “οικονομία των υδρογονανθράκων”.  Στην Ελλάδα, στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός μονάδων, καθεμία εκ των οποίων αποτελεί συνήθως μια αυτόνομη εταιρεία, σε πολλές δε περιπτώσεις θυγατρική μιας μεγαλύτερης επιχειρηματικής οντότητας.