Εγκρίθηκε, δυνάμει του από 12.6.2012 π.δ (Α΄ 229), ο Κατάλογος των Μικρών Νησιωτικών Υγροτόπων που θεωρήθηκε με την 160856/14.6.2011 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ. Εντός των ορίων των μικρών νησιωτικών υγροτόπων, όπως αυτοί εμφαίνονται στους χάρτες του άρθρου 1, καθορίζονται όροι και περιορισμοί για την προστασία και ανάδειξή τους. Συγκεκριμένα, επιτρέπονται δραστηριότητες που στοχεύουν ιδίως  στη διατήρηση και ανάδειξη των υγροτοπικών εκτάσεων και των λειτουργιών τους, στην αειφορική διαχείριση των φυσικών τους πόρων, στη δημιουργία ελαφρών υποδομών για την προστασία των υγροτόπων, καθώς και για την πρόσβαση σε αυτούς, στην επιστημονική έρευνα και στην ενημέρωση των επισκεπτών.

Σημειώνεται ότι απαγορεύονται οι εργασίες δόμησης και, ειδικότερα, η ανέγερση οποιασδήποτε κατασκευής που δε σχετίζεται άμεσα με την προστασία και τη διατήρηση των υγροτόπων, την επιστημονική παρακολούθηση της κατάστασής τους και την περιβαλλοντική ενημέρωση των επισκεπτών.

Οι οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση του προαναφερθέντος διατάγματος εκτελούνται, όπως έχουν εκδοθεί, η επέμβαση όμως επιτρέπεται μόνο στο εντός του περιγράμματος της οικοδομής τμήμα, καθώς και στους χώρους, που είναι απολύτως αναγκαίοι για την πρόσβαση στο κτίριο (π.χ περίφραξη, δίοδος πρόσβασης).