Νέες διευκρινίσεις για την “τακτοποίηση” αυθαιρέτων απέστειλε χθες στις κατά τόπους Υπηρεσίες Δόμησης το ΥΠΕΚΑ. Συγκεκριμένα, με εγκύκλιο του Υπουργείου δίδονται σαφείς οδηγίες για τον τρόπο διαγραφής προστίμων που βεβαιώθηκαν σε αυθαίρετα, δεν εισπράχθηκαν και δεν πρόκειται, τελικά, να εισπραχθούν λόγω της υπαγωγής του αυθαιρέτου στις διατάξεις του ν. 4014/2011.

Όπως επισημαίνεται στην προαναφερθείσα εγκύκλιο, για τη διαγραφή των επιβληθέντων προστίμων απαιτούνται η βεβαίωση υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου και μία υπεύθυνη δήλωση από τον “αυθαιρετούχο”, στην οποία θα αναφέρεται ότι τα πρόστιμα που επιθυμεί να διαγράψει αφορούν το ακίνητο που εντάχθηκε ήδη στο ν. 4014/2011.

Στη συνέχεια, η αρμόδια πολεοδομία θα εκδίδει πράξη, με την οποία θα ακυρώνει τον οικείο χρηματικό κατάλογο ή την πράξη επιβολής προστίμου. Η πράξη αυτή θα αποστέλλεται στην αρμόδια φορολογική αρχή, σε περίπτωση που τα πρόστιμα έχουν βεβαιωθεί  και φορολογικά, προκειμένου η φορολογική αρχή να διαγράψει κάθε σχετική πράξη που έχει ως νόμιμο έρεισμα το χρηματικό κατάλογο ή την πράξη επιβολής προστίμου.