Με την πρόσφατη υπ’ αριθμ. 3837/2012 απόφασή του, το Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε ότι οι όροι και περιορισμοί δόμησης σε παραδοσιακούς οικισμούς πρέπει να αποσκοπούν στην ανάδειξη της φυσιογνωμίας τους, ενώ δεν επιτρέπεται να είναι δυσμενέστεροι για το περιβάλλον από τους όρους δόμησης που ίσχυαν πριν από τη θέσπισή τους.

Κρίθηκε, περαιτέρω, ότι επιτρέπεται η ανακατασκευή οικοδομήματος παρομοίου προς εκείνο, του οποίου η ύπαρξη μπορεί να αποδειχθεί και κατά μείζονα λόγο, η αποκατάσταση οικοδομήματος στη μορφή, την οποία αποδεικνύεται ότι είχε. Στην περίπτωση, όμως, αυτή είναι δυνατόν να επιβάλλονται από το Υπουργείο Πολιτισμού πρόσθετοι όροι και περιορισμοί δόμησης  (βλ. και τις ΣτΕ 3285/2009, 868/2001, ΣτΕ Ολομ. 2801/1991, ΣτΕ 2063/2002).