Υπέρ της λειτουργίας των μεταλλείων της Κασσάνδρας τάσσεται με μία ακόμη απόφασή του το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο. Με την υπ’ αριθ. 1492/2013 απόφασή του το ΣτΕ απέρριψε τις προσφυγές κατοίκων της περιοχής, αγροτικών συνεταιρισμών, αλλά και επιχειρηματιών, που ζητούσαν την ακύρωση της Υπουργικής Απόφασης, βάσει της οποίας εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για τη λειτουργία των μεταλλείων.

Ειδικότερα, το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ απέρριψε τους ισχυρισμούς των προσφευγόντων, κρίνοντας ότι δε συντρέχουν περιβαλλοντικοί κίνδυνοι από τη λειτουργία των μεταλλείων, ότι οι περιβαλλοντικοί όροι είναι συνταγματικοί και ότι η σχετική μελέτη είναι επαρκώς αιτιολογημένη ως προς το σκέλος που αφορά τη μη ύπαρξη επιπτώσεων στο περιβάλλον από τη λειτουργία του μεταλλείου.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην απόφαση, κατά την έκδοση της προσβαλλομένης ελήφθησαν υπ’ όψιν η σπανιότητα και η ανάγκη εξόρυξης των μεταλλευμάτων, σύμφωνα με τις ρητές προβλέψεις του υφιστάμενου χωροταξικού σχεδιασμού, ενώ αξιολογήθηκαν όλες οι επιπτώσεις στο περιβάλλον της περιοχής και προβλέπονται μέτρα για την αποτροπή ή το μετριασμό τους.

Η τελευταία αυτή απόφαση αποτελεί συνέχεια δύο προγενέστερων αποφάσεων, του Δ’ και του Ε’ Τμήματος του ΣτΕ. Η απόφαση αυτή κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αφορά την κύρια προσφυγή κατά της Υπουργικής Απόφασης, που πέραν των περιβαλλοντικών όρων ενέκρινε την απομάκρυνση και αποκατάσταση του χώρου απόθεσης παλαιών τελμάτων “Ολυμπιάδας” από την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός ΑΕΜΒΧ, που εκμεταλλεύεται τα μεταλλεία.

Αξιοσημείωτο είναι, τέλος, το γεγονός ότι κατά την έκδοση της απόφασης λήφθηκε υπ’ όψιν τόσο η ανάπτυξη που θα υπάρξει στην περιοχή χάριν της επένδυσης όσο και το γεγονός ότι θα δημιουργηθούν 1.300 θέσεις εργασίας.