Τη διαδικασία παραπομπής της Ελλάδας στο ΔΕΕ, για την πλημμελή προστασία των υδάτων της από τη νιτρορρύπανση, αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ελλάδα αμέλησε να ορίσει επαρκώς τις περιοχές, όπου τα νερά κινδυνεύουν από γεωργικής προέλευσης ρύπανση και να εκπονήσει σχέδιο δράσης για τη αντιμετώπισή της.

Η Οδηγία 91/676/ΕΟΚ, σχετικά με την προστασία των υδάτων από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης, αποβλέπει στη μείωση της νιτρορρύπανσης, αναθέτοντας στα κράτη-μέλη να ορίσουν τις περιοχές, που θεωρούνται για διάφορους γεωλογικούς λόγους ευπρόσβλητες σε αυτήν. Περιοχές που παρουσιάζουν υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών ιόντων είναι τμήματα της Ανατολικής Κρήτης, της Πελοποννήσου, της Δυτικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, καθώς και η Αττική.

Σύμφωνα με τη χθεσινή ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (ΔΕΕ), η Επιτροπή ζήτησε την παραπομπή της Ελλάδας γιατί «δεν χαρακτήρισε περιοχές, όπου παρατηρείται παρουσία μαζών υπογείων ή επιφανειακών υδάτων, που προσβάλλονται ή κινδυνεύουν να προσβληθούν από υπερβολική περιεκτικότητα νιτρικών ιόντων και/ή από το φαινόμενο ευτροφισμού ως “ευπρόσβλητες στη νιτρορρύπανση ζώνες”», ενώ, συγχρόνως, δεν έχει εκπονήσει προγράμματα δράσης εντός ενός έτους μετά τους προβλεπόμενους χαρακτηρισμούς.