Πρόστιμα συνολικού ύψους 373.450 ευρώ, για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, επιβλήθηκαν σε δώδεκα μονάδες, κατόπιν εισήγησης της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος. Τα πρόστιμα αφορούν παραβάσεις, που αφορούν, ιδίως, τη διαχείριση επικίνδυνων βιομηχανικών, αστικών και άλλων αποβλήτων, υπερβάσεις τιμών εκπομπών, παράνομη διάνοιξη δρόμου και μη τήρηση περιβαλλοντικών όρων.

Μεταξύ των μονάδων, στις οποίες επιβλήθηκαν τα πρόστιμα, περιλαμβάνονται:

– το Γενικό Νοσοκομείο/Κέντρο Υγείας Κω, το οποίο λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη περιβαλλοντική άδεια και του επιβλήθηκε πρόστιμο 12.150 ευρώ,

– μία επιχείρηση Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής Παράλληλα, η οποία λειτουργούσε χωρίς Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και χωρίς Διαχειριστικό Σχέδιο Αποβλήτων και προχωρούσε σε μη σύννομη διαχείριση στερεών και μη αποβλήτων, στην οποία επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 42.300 ευρώ,

– μία επιχείρηση σκραπ, η οποία λειτουργούσε χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση, διαχειριζόταν στερεά απόβλητα χωρίς σχετική άδεια και στην οποία επιβλήθηκε πρόστιμο 26.000 ευρώ.

– μία εταιρεία κεραμοποιίας, στην οποία επιβλήθηκε πρόστιμο 58.150 ευρώ.

– μία επιχείρηση οικοδομικών υλικών, η οποία λειτουργούσε χωρίς Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και χωρίς να έχει ενταχθεί σε Εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης, στην οποία καταλογίστηκε πρόστιμο ύψους 2.700 ευρώ.

– ένας δήμος, ο οποίος καλείται να καταβάλει συνολικά 16.150 ευρώ, καθώς δεν είχε προχωρήσει σε αποκατάσταση των Ανενεργών Χώρων Ανέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων.

Οι υπόλοιπες παραγωγικές μονάδες, που υπέπεσαν σε παραβάσεις, είναι μία επιχείρηση συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων, μία επιχείριση ανακύκλωσης, μία βιομηχανία αλουμινίου, δύο χοιροτροφικές επιχειρήσεις και μία κονσερβοποιία.