Το Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε, με την υπ’ αριθμό 646/2015 απόφασή του, αντισυνταγματική την παραχώρηση του δικαιώματος μίσθωσης των αιγιαλών της χώρας από το Δημόσιο στους Δήμους.

Επισημαίνεται ότι μέχρι σήμερα, το Δημόσιο παραχωρούσε, κάθε χρόνο, στους Δήμους, το δικαίωμα εκμίσθωσης αιγιαλών και παραλιών, τηρώντας ορισμένες προϋποθέσεις και ακολουθώντας συγκεκριμένη διαδικασία. Στη συνέχεια οι δήμοι, εκμίσθωναν τους χώρους αυτούς σε ιδιώτες αποδίδοντας ένα ποσοστό της τάξεως του 20% στο Δημόσιο.

Σε ό,τι αφορά τη φετινή χρονιά, εκτός από την καθυστέρηση της έκδοσης της απόφασης για την παραχώρηση, από πλευράς Δημοσίου, κώλυμα προκύπτει και από την ανωτέρω απόφαση του ΣτΕ, σύμφωνα με την οποία, η μαζική παραχώρηση και υπερεκμετάλλευση των παραλιών της χώρας μας έχει οδηγήσει σε περιβαλλοντικό κίνδυνο που συνίσταται  σε απειλή της ισορροπίας των παράκτιων οικοσυστήματων. Η υπόθεση παραπέμφθηκε στην επταμελή σύνθεση του Τμήματος, λόγω της σοβαρότητάς της, με ημερομηνία συζήτησης την 3η Ιουνίου 2015.

Επιβάλλεται, τέλος, να σημειωθεί ότι η απόφαση αυτή, προμηνύει σημαντική απώλεια εσόδων για το Δημόσιο, απώλεια η οποία είχε ήδη ξεκινήσει από τους ίδιους τους Δήμους, για τους οποίους πιθανολογείται ότι απέδιδαν στο κράτος ελάχιστα ποσά σε σχέση με τα πραγματικά τους έσοδα από τις εν λόγω μισθώσεις.