Συγκεκριμένους τρόπους για τη βελτίωση της σχετικής με την περιβαλλοντική προστασία νομοθεσία αναζητά το ΥΠΕΠΑΝ (πρώην ΥΠΕΚΑ).

Για το λόγο αυτόν, συνέστησε πρόσφατα Επιτροπή, η οποία θα πρέπει να καταλήξει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα, μέχρι το τέλος του έτους.

Η Επιτροπή αυτή, που αποτελείται από υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου, πρόκειται να υποβάλει, έως τα μέσα Σεπτεμβρίου, συγκεκριμένες προτάσεις, για την τροποποίηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, που σχετίζεται με το εθνικό σύστημα διοίκησης και διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών της χώρας.

Επίσης, μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου, θα πρέπει να  ολοκληρωθεί η αξιολόγηση του υφιστάμενου νόμου – πλαισίου για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Τέλος, το αρμόδιο υπουργείο σκοπεύει να συστήσει επιτροπή, η οποία θα επεξεργαστεί τη νομοθεσία για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης, σε συνάρτηση, πάντα, με την πρόσφατη, αλλά και την προγενέστερη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας.