Το ζήτημα της εγκατάστασης συγκεκριμένης βιομηχανίας ή βιοτεχνίας σε περιοχή, που δεν έχει αναγνωρισθεί, με διοικητική πράξη, ως κατάλληλη για την ανάπτυξη βιομηχανικής ή βιοτεχνικής δραστηριότητας, απασχόλησε, προσφάτως, την Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ειδικότερα, με την υπ’ αριθ. 123/2014 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ, έγινε δεκτό ότι, στις περιπτώσεις αυτές, συντρέχει λόγος χορήγησης αναστολής εκτελέσεως των σχετικών πράξης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και αδείας μηχανολογικής εγκαταστάσεως, για μονάδες παραγωγής, όπως η ένδικη, που αποτελούσε μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος  και μάντρας οικοδομικών υλικών στην Κίμωλο.

Πιο συγκεκριμένα, με την απόφαση αυτή, κρίθηκε ότι, λαμβανομένου υπ’ όψιν του χαρακτήρα της Χώρας της Κιμώλου, ως παραδοσιακού οικισμού και του συνόλου της νήσου, ως τοπίου ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και δεδομένου ότι το επίδικο έργο αποτελεί δραστηριότητα μέσης οχλήσεως, για την οποία δεν έχει εγκριθεί οποιαδήποτε χωροταξική ή πολεοδομική μελέτη και δεν προϋπήρχε στη  συγκεκριμένη θέση, ως μονάδα παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος, αλλά μόνον ως μάντρα οικοδομικών υλικών, το έργο δεν ανήκει στις περιπτώσεις εκείνες, στις οποίες είναι κατ’ εξαίρεση επιτρεπτή η εγκατάσταση βιομηχανικής ή βιοτεχνικής επιχειρήσεως, σε περιοχή, που δεν έχει αναγνωρισθεί ως κατάλληλη, με διοικητική πράξη.

Ειδικότερα, το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου προβλέπει για τα μικρότερα νησιά του Νοτίου Αιγαίου τη διάθεση περιαστικού χώρου, προκειμένου να εγκατασταθούν βιοτεχνικές και μεταποιητικές μονάδες, μόνο στο πλαίσιο της έγκρισης μελετών χωροταξικής και πολεοδομικής οργάνωσης περιοχών και νησιών. Εν όψει τούτων και λαμβανομένων υπ’ όψιν τόσο του τοπίου της Κιμώλου, όσο και του χαρακτήρα του επίδικου έργου, κρίθηκε, εν τέλει, ότι, η εγκατάσταση και λειτουργία της επίμαχης μονάδας, που είναι ορατή και από τη θάλασσα, θα έχει ως συνέπεια την αλλοίωση της φυσιογνωμίας της περιοχής και την πρόκληση ζημίας στην επιχείρηση των αιτούντων και έγινε, έτσι, εν τέλει, δεκτή, η αίτηση αναστολής των αιτούντων.