Παράνομη κρίθηκε, από την Ολομέλεια του ΣτΕ, η παράλειψη της Κυβέρνησης να εκδώσει Υπουργική Απόφαση, με την οποία θα αναπροσαρμόζονται οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων της χώρας. Με τη δημοσίευση της απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ,  η Κυβέρνηση υποχρεώνεται στην έκδοση Υπουργικής Απόφασης για την αναδρομική αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών, πανελλαδικώς. Προηγουμένως, μάλιστα, είχε απορριφθεί το σχετικό αίτημα, που τέθηκε από πλευράς Κυβέρνησης, για την έκδοση της απόφασης έως το τέλος του 2016. Η σχετική υπ’ αριθ. 4446/2015 απόφαση του ΣτΕ, υπό τον πρόεδρό της Νικόλαο Σακελλαρίου και εισηγητή το Σύμβουλο Επικρατείας Δημήτρη Σκαλτσούνη, είναι σχεδόν ομόφωνη, καθώς μειοψήφησαν μόνον οι σύμβουλοι Κων. Κουσούλης και Γ. Ποταμιάς.

Ειδικότερα, η Ολομέλεια του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, εκτιμώντας και κρίνοντας τις υφιστάμενες συνθήκες και εξισορροπώντας τα συμφέροντα τόσο των φορολογουμένων, που έχουν προσφύγει στο ΣτΕ , όσο και του Ελληνικού Δημοσίου, ιδίως δε την ύπαρξη έντονου δημόσιου συμφέροντος, συνισταμένου στην, κατά το δυνατόν, αποφυγή αιφνίδιας διακύμανσης των φορολογικών εσόδων του κράτους, υπό τις παρούσες δυσμενείς δημοσιονομικές συνθήκες, έκρινε ότι η ακύρωση της κυβερνητικής παράλειψης να εκδώσει απόφαση αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών της χώρας πρέπει να ανατρέξει όχι στο χρόνο, που διενεργήθηκε η παράλειψη, αλλά στην ημερομηνία λήξης της προθεσμίας, εντός της οποίας η Κυβέρνηση όφειλε να εκδώσει τη σχετική απόφασή της. Επισημαίνεται πως η απόφαση, που όφειλε να εκδοθεί από την Κυβέρνηση,  πρέπει να έχει αναδρομική ισχύ από 21.05.2015, από τι στιγμή, δηλαδή, που έληξε η προθεσμία, που είχε χορηγηθεί για την έκδοση της απόφασης επί του καθορισμού των αντικειμενικών αξιών.

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 4446/2015 απόφαση του ΣτΕ, με το σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων θα πρέπει να διασφαλίζεται η αξίωση των πολιτών να καταβάλλουν φόρο, ο οποίος να αντιστοιχεί σε πραγματική και όχι πλασματική τους περιουσία, όπως προβλέπεται και στο Σύνταγμα (άρθρο 78). Aκόμη, έγινε δεκτό ότι ο κρατικός μηχανισμός συνέχισε να εισπράττει τις υφιστάμενες, κατά το χρόνο ισχύος των αντικειμενικών αξιών έτους 2007, φορολογικές επιβαρύνσεις επί της ακίνητης περιουσίας, αλλά και να επιβάλλει νέες, χωρίς να αναπροσαρμόζει τις αντικειμενικές αξίες και να δηλώνει αντικειμενική αδυναμία αναπροσαρμογής τους. Έτσι , η προϋφιστάμενη παράταση των προθεσμιών για την  αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών δεν στηρίζεται στη σχετική έλλειψη δυνατότητας για την υλοποίηση της, αλλά στην καθυστέρηση της δημιουργίας κατάλληλου πλαισίου, για τη συλλογή και επεξεργασία των απαραίτητων δεδομένων, για την ανεύρεση των αγοραίων τιμών, καθυστέρηση, η οποία, όμως, δεν μπορεί να αποβεί σε βάρος των φορολογούμενων πολιτών, ούτε είναι δικαιολογημένη η επιβολή φορολογικών βαρών, βάσει αντικειμενικών αξιών, που δεν ανταποκρίνονται στις αγοραίες.

Σημειωτέον ότι η ανωτέρω απόφαση εκδόθηκε με αφορμή προσφυγή 13 φορολογούμενων πολιτών, οι οποίοι έχουν ακίνητα σε διάφορες περιοχές της χώρας και ζητούσαν να ακυρωθεί η άρνηση της Κυβέρνησης να εκδώσει – ανά διετία, όπως είχε υποχρέωση από το Ν. 1249/1982 – απόφαση, για την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων.