Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) προωθεί σημαντικές αλλαγές στο σχέδιο νόμου για την αξιοποίηση των εγκαταλελειμμένων, κενών και αγνώστων ιδιοκτητών κτιρίων.

Οι αλλαγές αυτές προβλέπεται  να επιχειρηθούν  σε συνάρτηση τόσο με τα άρθρα 17 του Συντάγματος και 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), τα οποία αφορούν την προστασία της ιδιοκτησίας όσο και  με τη ρητή τοποθέτηση της Επιτροπής επανεξέτασης του σχεδίου περί αναγκαιότητας της ύπαρξης  συναινέσεως του ιδιοκτήτη ή των συνιδιοκτητών με εύλογο και a priori συμφωνημένο αντάλλαγμα για τη μεταβίβαση χρήσης ή άλλου εμπράγματου δικαιώματος σε Δήμους ή σε  άλλους φορείς.

Στον αντίποδα, τόσο οι εκάστοτε  κύριοι διατηρητέων κτιρίων  όσο και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ιδιοκτητών Διατηρητέων Κτιρίων και Μνημείων με εναρκτήριο έναυσμα την προαναφερθείσα  επανεξέταση, ζητούν τη θέσπιση νέου, ευνοϊκότερου καθεστώτος σχετικού με τη συντήρηση και την αποκατάσταση των ιστορικών μνημείων, τη δημιουργία Ενιαίου Μητρώου Διατηρητέων Κτιρίων και Μνημείων και ενιαίου φορέα προστασίας, την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης και  την ένταξη των διατηρητέων στο νέο ΕΣΠΑ ή σε άλλο ειδικό κοινοτικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα με αναπτυξιακό χαρακτήρα.

Ταυτόχρονα,  επιδιώκουν  την περαιτέρω εξειδίκευση και την πλήρη εφαρμογή του Ν. 2039/1992 (Φ.Ε.Κ. 61/Α’/13-04-1992), με τον οποίο επικυρώθηκε, όπως είναι γνωστό,  η “Σύμβαση της Γρανάδας” για την Προστασία της Ευρωπαϊκής Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς.

Οι προαναφερθέντες φορείς ζητούν, τέλος,  την άμεση έκδοση των προβλεπόμενων από τη νομοθετική εξουσιοδότηση του άρθρου 48 του Ν. 3028/2002 (Φ.Ε.Κ. 153/Α’/28-06-2002) προεδρικών διαταγμάτων.