Με αφορμή τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4067/2012, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 4315/2014 και ισχύει, το ΥΠΕΝ διευκρινίζει, με σχετική εγκύκλιο του, ότι οι προϋποθέσεις που απαιτούνται , προκειμένου η διοίκηση να κρίνει το αυτοδίκαιο της άρσης της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ακινήτου είναι πλέον οι εξής:

  • η πάροδος δεκαπενταετίας από την έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου , με το οποίο επιβλήθηκε για πρώτη φορά απαλλοτρίωση ή δέσμευση του ακινήτου ή παρέλευση πενταετίας από την κύρωση της σχετικής πράξης εφαρμογής ή της πράξης αναλογισμού
  • η υποβολή αιτήματος τροποποίησης του σχεδίου, προκειμένου το ακίνητο να καταστεί οικοδομήσιμο, εκ μέρους του ιδιοκτήτη του ή πλειοψηφίας του 66% των συνιδιοκτητών
  • – το παραπάνω αίτημα εξετάζεται μόνο εφόσον υπάρχει πράξη αναλογισμού σε ρυμοτομικά σχέδια που εγκρίθηκαν με τις διατάξεις του νδ της 17/7/1923, είτε κυρωμένη πράξη εφαρμογής.
  • Επομένως, προκειμένου να εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4315/2014 πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά και οι τρεις προαναφερθείσες προϋποθέσεις.