Ακυρώθηκε εν μέρει, από το Συμβούλιο της Επικρατείας (εφεξής ΣτΕ) , η κύρωση του δασικού χάρτη του Μαραθώνα με την υπ’αριθ. απόφαση  ΣτΕ 1544/2017.

Ειδικότερα, το ΣτΕ, έκρινε  ότι οι πράξεις με τις οποίες κυρώνονται οι αναρτηθέντες δασικοί χάρτες, αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις, κατά των οποίων χωρεί αίτηση ακυρώσεως ενώπιόν του. Υπόκεινται, επομένως, σε αίτηση ακυρώσεως, όχι μόνον οι πράξεις κύρωσης που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 19 του ν. 38899/2010, δηλαδή κατόπιν εξετάσεως των αντιρρήσεων που ασκήθηκαν από τους ενδιαφερομένους, αλλά και οι πράξεις κύρωσης που εκδίδονται κατά το άρθρο 17 του ίδιου νόμου και αφορούν το μέρος των αναρτηθέντων δασικών χαρτών που δεν έχει αμφισβητηθεί με την άσκηση αντιρρήσεων.

Επίσης, σύμφωνα με το διατακτικό της συγκεκριμένης αποφάσεως, οι  αντιρρήσεις, οι οποίες δεν στρέφονται κατά διοικητικής πράξης, αλλά κατά των αναρτηθέντων δασικών χαρτών που υπόκεινται σε κύρωση, δεν συνιστούν ενδικοφανή προσφυγή, διότι το τμήμα του δασικού χάρτη στο οποίο αφορά, δεν αποτέλεσε αντικείμενο αμφισβήτησης και, επομένως, αντιρρήσεων.

Επιπλέον, όπως έγινε δεκτό με την προαναφερθείσα απόφαση, η πράξη μερικής κύρωσης δασικού χάρτη, η οποία συνεπάγεται όχι μόνο την οριστικοποίηση του κατά το μέρος αυτό, αλλά και την πρόσδοση σε αυτόν πλήρους αποδεικτικής ισχύος,  υπόκειται και αυτή σε αίτηση ακυρώσεως ενώπιον τον Συμβουλίου της Επικρατείας.

Κρίθηκε, περαιτέρω,  ότι η προσβαλλόμενη πράξη κύρωσης του επίμαχου δασικού χάρτη ήταν  ανεπαρκώς αιτιολογημένη κατά το μέρος που αφορά το περιληφθέν ως δασικό τμήμα του ακίνητου του αιτούντος.

Τούτο δε, διότι η Διοίκηση, παρ’ ότι είχε σοβαρές και τεκμηριωμένες αμφιβολίες ως προς τα ακριβή όρια του εν λόγω ρυμοτομικού σχεδίου, αμφιβολίες που είχαν οδηγήσει τις δασικές αρχές να προβούν σε αλλεπάλληλα διαβήματα ζητώντας τη συνδρομή της πολεοδομικής υπηρεσίας για την εφαρμογή των ορίων αυτών, προέβη, τελικώς,  στην κύρωση του δασικού χάρτη, κατά τρόπο ώστε να συμπεριλαμβάνεται σ’ αυτόν ως δασικό, τμήμα του ακινήτου του αιτούντος, χωρίς προηγουμένως  να έχουν αρθεί οι παραπάνω αμφιβολίες.