Με την υπ’αριθμ.1433/2017 απόφαση του ΣτΕ κρίθηκε σύμφωνη με το Σύνταγμα η διάταξη που επιτρέπει την εγκατάσταση Ανανεώσιμων  Πηγών  Ενέργειας (εφεξής ΑΠΕ) εντός των εκτάσεων που έχουν χαρακτηρισθεί ως γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας.

Συγκεκριμένα, και όπως έγινε δεκτό από το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.1 του Συντάγματος, φυσικό περιβάλλον που εμπίπτει στην προστασία του προαναφερθέντος άρθρου αποτελούν, όχι μόνο τα φυσικά οικοσυστήματα, αλλά και τα τεχνητά. Σε αυτά,  συμπεριλαμβάνεται  και η γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας,  η διατήρηση και η ορθή διαχείριση της οποίας συνιστούν, σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου,  ουσιώδη όρο της βιώσιμης ανάπτυξης.

Περαιτέρω, κρίθηκε ότι από το συνδυασμό των διατάξεων του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου (ΕΧΠ) για τις ΑΠΕ και του άρθρου 56 παρ. 6 περ. α του ν. 2637/1998 , όπως αυτές ίσχυαν πριν από τον ν. 3851/2010,  προκύπτει ότι δεν επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας είτε συμβατικών είτε από Α.Π.Ε., εντός των περιοχών που έχουν χαρακτηρισθεί ως γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας.

Τούτο δε συμβαίνει, εν όψει της σημασίας που αποδίδει ο συνταγματικός και, κατ’ επέκτασιν, και ο κοινός νομοθέτης στη διατήρηση και την προστασία της ειδικής αυτής κατηγορίας γεωργικής γης.