Με την πρόσφατη υπ’ αριθμ. 657/2017 απόφαση του Ε΄τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας που αφορά τις νόμιμες προϋποθέσεις για την εκπόνηση Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης,  έγινε δεκτό ότι η εγκατάσταση και η λειτουργία βιομηχανικής μονάδας εργοστασίου επεξεργασίας χάλυβα στη Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙΠΕ) Θεσσαλονίκης δεν αποτελεί “σχέδιο” ή “πρόγραμμα” και δεν υπάγεται, κατά συνέπεια,  σε Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ).

Αρκεί, αντιθέτως,  για την αδειοδότησή της, η υποβολή της στη διαδικασία του ν. 4014/2011, με την εκπόνηση και την έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (ΜΠΕ).

Επιπροσθέτως, το Δικαστήριο έκρινε ότι δεν υφίσταται υποχρέωση αναζήτησης εναλλακτικών λύσεων για την εγκατάσταση της εν λόγω μονάδας σε άλλη θέση, εφόσον το εργοστάσιο εγκαθίσταται εντός καθορισμένης βιομηχανικής περιοχής, στην οποία εκ του νόμου επιτρέπεται η εγκατάσταση βιομηχανικών μονάδων.

Έγινε, τέλος, δεκτό ότι  ορθώς στην εκπονηθείσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων δεν εξετάστηκαν εναλλακτικές λύσεις ως προς τη θέση εγκατάστασης του έργου.