Με την πρόσφατη υπ’ αριθ. 846/2018 απόφαση του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας,  ακυρώθηκε η  άδεια μηχανολογικής εγκατάστασης που είχε χορηγηθεί σε μονάδα κατασκευής μεταλλικών προϊόντων, καθώς και της συναφούς άδειας δόμησης, με την οποία είχε επιτραπεί η ανέγερση της αυτής μονάδας στη θέση “Κατοικίες” της Δημοτικής Ενότητας Φηρών, Θήρας, η οποία, όπως κρίθηκε, απειλούσε την ύπαρξη και τη βιώσιμη ενός σημαντικού αμπελώνα της Σαντορίνης.

Σημειώνεται ότι τους αιτούντες , κατοίκους Σαντορίνης και ιδιοκτήτες τοπικής ξενοδοχειακής μονάδος,  εκπροσώπησε το Γραφείο μας.

Σύμφωνα με τα κριθέντα από το Δικαστήριο, προκειμένου να εκδοθεί οικοδομική άδεια για την ανέγερση οποιασδήποτε οικοδομής εντός ακινήτου στην περιοχή της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) των νήσων Θήρας και Θηρασίας, για οποιαδήποτε από τις, κατά τα λοιπά, επιτρεπόμενες χρήσεις, απαιτείται ρητή βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας ότι το επίμαχο ακίνητο δεν αποτελεί αμπελώνα ή πεδίο καλλιέργειας συγκεκριμένων αγροτικών τοπικών προϊόντων κατά το χρονικό σημείο έκδοσης της άδειας, ούτε αποτέλεσε ποτέ αμπελώνα ή πεδίο καλλιέργειας των εν λόγω αγροτικών τοπικών προϊόντων κατά το χρονικό διάστημα από 30.12.2001 και εφεξής.

Αν τέτοια βεβαίωση δεν υπάρχει, η αρμόδια για την έκδοση της οικοδομικής άδειας αρχή μπορεί να εκτιμήσει ελεύθερα οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο, καθώς και βεβαιώσεις της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας ή Αγροτικής Οικονομίας, στηριζόμενες σε στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως κρίθηκε, ωστόσο, τα στοιχεία αυτά δεν μπορούν να είναι τα μόνα στα οποία θα στηριχθεί η πολεοδομική υπηρεσία, καθώς δεν αποκλείεται μία έκταση να υπήρξε κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα αμπελώνας, χωρίς τούτο να προκύπτει από τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνεπώς, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, για τον εντοπισμό του χαρακτήρα της έκτασης θα πρέπει να ερευνηθούν τα αποδεικτικά στοιχεία που προαναφέρθηκαν.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση,  έγινε δεκτό ότι, όπως υποστηρίξαμε και στην υπό κρίση αίτηση ακυρώσεως, , ούτε η αρμόδια για την έκδοση της βιομηχανικής άδειας υπηρεσία, ούτε εκείνη της άδειας δόμησης ερεύνησαν επαρκώς τον χαρακτήρα της έκτασης και τούτο διότι στηρίχθηκαν σε ανεπαρκή στοιχεία, ήτοι σε μία μη κρίσιμη βεβαίωση και σε μία βεβαίωση στηριζόμενη σε έγγραφο υπηρεσίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, χωρίς να εκτιμήσουν άλλα αποδεικτικά στοιχεία, ως όφειλαν.

Με το σκεπτικό αυτό, η προαναφερθείσα αίτηση ακυρώσεως έγινε δεκτή και ακυρώθηκαν οι προσβαλλόμενες με αυτήν πράξεις.