Ένταση έχει δημιουργηθεί στη Σαντορίνη μετά την έναρξη εργασιών ανέγερσης πολυτελούς ξενοδοχείου κοντά στην παραλία της “Βλυχάδας”, περιοχή, η οποία φημίζεται για το  σπάνιο φυσικό κάλλος  της και χρήζει ως εκ τούτου ιδιαίτερης προστασίας.

Συγκεκριμένα, εννέα φορείς και σύλλογοι του νησιού, μέρος της τοπικής κοινωνίας  καθώς και  η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού αντιδρούν στην έκδοση της οικοδομικής άδειας του προαναφερθέντος ξενοδοχείου, δεδομένου ότι αυτό ανεγείρεται σε απόσταση μικρότερη των 150μ. από τη γραμμή αιγιαλού.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει και από το ΦΕΚ 144Δ/2012,  έχει ήδη από το 2012 καθορισθεί  αδόμητη ζώνη σε πλάτος 150μ. από τη γραμμή αιγιαλού στην περιοχή της “Βλυχάδας”  Σαντορίνης, προκειμένου, μεταξύ άλλων,  να εξασφαλιστεί η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των φυσικών σχηματισμών διάβρωσης της συγκεκριμένης περιοχής.

Προς  την κατεύθυνση της διατήρησης της γεωμορφολογικής μοναδικότητας της εν λόγω περιοχής τείνουν και οι δηλώσεις του Δήμαρχου Θήρας κ. Νίκου Ζώρζου, ο οποίος επεσήμανε ότι η εκδοθείσα στις 24 Δεκεμβρίου άδεια πραγματοποιήθηκε  κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας. Όπως ορίζεται  στο υπ’ αριθ. 538/1978πδ, για την έκδοση άδειας σε περιπτώσεις δοµηµένου χώρου που ξεπερνά τα 4.000 τετραγωνικά µέτρα απαιτείται η εισφορά σε γη, προϋπόθεση που δεν πληρούται στην προκειμένη περίπτωση.

Σε κάθε, πάντως,  περίπτωση,  είναι απολύτως σαφές ότι η προστασία  της φυσιογνωμίας και του  μοναδικού φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος  της Σαντορίνης που απειλούνται  από την ανεξέλεγκτη  δόμηση, η οποία  οφείλεται, εν πολλοίς, στην καθιέρωση του νησιού ως παγκόσμιου τουριστικού προορισμού, θα πρέπει να αποτελέσει  μείζονος σημασίας προτεραιότητα όχι μόνον για την κεντρική και αποκεντρωμένη Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση, αλλά και για κάθε κάτοικο και συστηματικό ή περιστασιακό επισκέπτη της.