Καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εφεξής Ε.Ε.) για τη συστηματική αδειοδότηση μεγάλων αιολικών πάρκων μέσα σε προστατευόμενες περιοχές Natura 2000, κατέθεσαν τρεις περιβαλλοντικές οργανώσεις. Την καταγγελία στην Ε.Ε. κατέθεσαν η «Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία»,  η «Καλλιστώ» και η «Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης». Αφορμή, υπήρξαν, οι σχεδιαζόμενες αναπτύξεις ανεμογεννητριών στα ‘Αγραφα, στον ‘Εβρο, στη Μάνη και σε 14 νησίδες στο Αιγαίο.

Όπως επισημαίνουν οι καταγγέλλουσες, οι επιπτώσεις δεν προέρχονται μόνο από τη λειτουργία των αιολικών σταθμών παραγωγής ενέργειας (εφεξής ΑΣΠΗΕ), αλλά και από τις βαριές κατασκευές που τους συνοδεύουν, όπως για παράδειγμα, η μεγάλης έκτασης οδοποιία, τα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος κ.ά.  Για τον λόγο αυτό, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις στρέφονται κατά της ελληνικής πολιτείας για παραβίαση της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τις προστατευόμενες περιοχές, αλλά και κατά του Συμβουλίου της Επικρατείας, επειδή βάσει των ισχυρισμών τους, εγκρίνει, συχνά, έργα με αποδεδειγμένα σοβαρές επιπτώσεις σε οικοτόπους και βιοποικιλότητα.

Η υποβολή επίσημης καταγγελίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατ’ουσίαν εξυπηρετεί την ανάληψη, εκ μέρους μίας εθνικής ή περιφερειακής κυβέρνησης, δράσης σε θέματα που αφορούν τη διατήρηση της φύσης ή αντιθέτως, την διακοπή επιζήμιων σχεδίων, έργων και άλλων δραστηριοτήτων. Αποτελεί επομένως ένα εργαλείο προάσπισης του περιβάλλοντος και ένα μέτρο άσκησης πίεσης, ειδικά λόγω του δεσμευτικού χαρακτήρα που έχει η ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία αυτού.

Παράλληλα με την υποβολή καταγγελίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, περιβαλλοντικές οργανώσεις (ΑΝΙΜΑ, ΑΡΧΕΛΩΝ Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών, Καλλιστώ, Μεσόγειος SOS, Greenpeace, WWF) ζητούν με κοινή τοποθέτησή τους από το Υπουργείο Περιβάλλοντος να αναστείλει άμεσα όλες τις νέες αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε περιοχές Natura.

Οι οργανώσεις υποστηρίζουν μεν τις αποφάσεις για την απολιγνιτοποίηση μέσω της επέκτασης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κατηγορούν όμως το Υπουργείο Περιβάλλοντος για αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην εκπόνηση των ειδικών περιβαλλοντικών μελετών και σχεδίων διαχείρισης για τις προστατευόμενες περιοχές. «Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας θεσμοθέτησης μέτρων προστασίας και στη βάση της αρχής της προφύλαξης προκειμένου να αποφευχθούν μη αναστρέψιμες επεμβάσεις, κρίνεται αναγκαία η οριζόντια αναστολή όλων των αιτήσεων περιβαλλοντικής αδειοδότησης όλων των έργων που κατατάσσονται σύμφωνα με το ισχύον νομικό καθεστώς στην αδειοδοτική κατηγορία Α και αφορούν περιοχές του Δικτύου Natura 2000», αναφέρουν. Ζητούν, τέλος, η πρόσληψη των αξιολογητών των περιβαλλοντικών εκτιμήσεων να μην πραγματοποιείται απευθείας από τις ενδιαφερόμενες εταιρείες, αλλά από το ΥΠΕΝ, για να διασφαλίζεται η αξιοπιστία των επιστημονικών τους συμπερασμάτων.