Βάσει των δέκα τροπολογιών που κατατέθηκαν, και λίγο πριν την φήφιση του νόμου «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», προστέθηκαν στα 130 άρθρα του νομοσχεδίου, νέες ρυθμίσεις. Κατά τα λοιπά, ο κορμός του νομοσχεδίου, παρέμεινε ως είχε, παρά τις μεγάλες αντιδράσεις που συνάντησε κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

Ειδικότερα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, αποφάσισε την αφαίρεση της διάταξης με την οποία τροποποιούνταν τα ειδικά διατάγματα για τις περιοχές Ψυρρή και Μεταξουργείο, καταργώντας το όριο των κλινών στα ξενοδοχεία. Επιπλέον, ορίστηκε με μια νέα διάταξη ότι έως το τέλος Αυγούστου, μπορούν να θεσπιστούν διατάγματα προστασίας περιοχών natura με το παλαιότερο καθεστώς, ενώ με μια νέα διάταξη, επετράπη η διενέργεια σεισμικών ερευνών σε δημοτικά οικόπεδα, χωρίς τη συναίνεση των Δήμων αλλά με απλή γνωστοποίηση. Η διάταξη αυτή, αρχικώς, δεν έθετε κάποιο χρονικό όριο για την πραγματοποίηση των ερευνών, επαναδιατυπώθηκε όμως και πλέον ισχύει η δυνατότητα διενέργειας ερευνών χωρίς αδειοδότηση, για το διάστημα 3 μηνών. Περαιτέρω, για τους παράνομους σταθμούς μεταφόρτωσης απορριμάτων στην Αττική, τους οποίους το νομοσχέδιο νομιμοποίησε για διάστημα 3 ετών (έναντι των 5 ετών που προβλεπόταν αρχικώς), διευκρινίστηκε ότι η νομιμοποίηση αφορά στο σημείο στο οποίο σήμερα λειτουργούν.

Όσον αφορά τις ΑΠΕ, επαναδιατυπώθηκε η διάταξη για τις περιοχές στις οποίες δεν επιτρέπονται ΑΠΕ , έπειτα από την υπόδειξη της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής. Στο αρχικό κείμενο ο αποκλεισμός ίσχυε μόνο εφόσον οι περιοχές αυτές ήταν αποτυπωμένες στο γεωπληροφοριακό σύστημα, ενώ με τη νέα διατύπωση, τον πρώτο λόγο θα έχει το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις ΑΠΕ. Προβλέφθηκε, επιπλέον, ο καθορισμός μέτρων για την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημίας μετά το τέλος του κύκλου ζωής των ΑΠΕ, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος να βρεθούν μετά από χρόνια εγκαταλελειμμένες εγκαταστάσεις στα βουνά. Αντιθέτως, οι βασικές διατάξεις επί των οποίων υπήρξαν αντιδράσεις, όπως οι αλλαγές στην περιβαλλοντική αδειοδότηση, οι χρήσει γης στις προστατευόμενες περιοχές και το νέο σύστημα διαχείρισης των περιοχών Natura, παρέμειναν ως είχαν, χωρίς να κατατεθούν αλλαγές.

Τέλος, μετά τις τροπολογίες που κατατέθηκαν,  και την ψήφιση του νέου νόμου, επετράπη και πάλι το κυνήγι με τη «χρήση» εκπαιδευμένων γερακιών, νομιμοποιήθηκαν οι εγκαταστάσεις στην πρώην αμερικανική βάση στη Νέα Μάκρη,  επετράπη η ανέγερση, σε δημόσιες χορτολιβαδικές εκτάσεις, εγκαταστάσεων που θα εξυπηρετούν τουριστικούς λιμένες ή τουριστικά καταφύγια και επετράπη επίσης, η κατασκευή νέων υποσταθμών για την εξυπηρέτηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε περιοχές που το δίκτυο έχει κορεστεί.