Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του προγράμματος για την εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων ( εφεξής ΤΠΣ), με τη συμμετοχή 208 εκ των 330 Δήμων της Επικράτειας και την εκδήλωση ενδιαφέροντος για 627 δημοτικές ενότητες από σύνολο 1044, που χρήζουν πολεοδομικού σχεδιασμού. Προτεραιότητα δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠ ΕΝ σε 316 εξ αυτών, ενώ ο Υφυπουργός  Περιβάλλοντος ανέφερε ότι η διαδικασία θα προχωρήσει ανά φάσεις 200 δημοτικών ενοτήτων με ταχείς ρυθμούς.

Η σειρά ένταξής τους στις φάσεις θα δίδεται μετά από κρίση επί τριάντα κριτηρίων αναπτυξιακού, περιβαλλοντικού και κοινωνικού χαρακτήρα, όπως είναι η μεταβολή πληθυσμού, οι προστατευόμενες περιοχές της φύσης και οι ευπαθείς ομάδες, ενώ οι βασικοί δείκτες είναι τρεις: 1) αναπτυξιακές πιέσεις και δυνατότητες, 2) περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά (π.χ. δίκτυο Natura 2000), και 3) κοινωνικά προβλήματα συνδεόμενα με χωρικά ζητήματα.

Συγχρόνως,  αναπτύσσεται και ο πολεοδομικός σχεδιασμός περιοχών μέσω Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΠΣ), η διαφορά των οποίων συνίσταται στο γεγονός ότι δεν καλύπτουν απαραιτήτως ολόκληρες δημοτικές ενότητες και ολοκληρώνονται σε ένα στάδιο αντί για τρία, όπως απαιτείται για τα ΤΠΣ. Μετά από αίτηση των οικείων Δήμων ΕΠΣ προβλέφθηκαν σε πρώτο στάδιο για του Δήμους Θήρας, Μυκόνου, Μινώα Πεδιάδας και Ελαφονήσου.