Έκαστη αποψιλούμενη δασική έκταση δημόσια ή ιδιωτική ,κηρύσσεται υποχρεωτικώς αναδασωτέα , με μόνη την διαπίστωση πως αντικειμενικώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 117 παρ. 3 του Συντάγματος.  Ειδικότερα,  ο χαρακτηρισμός εκτάσεως ως δασικής αποτέλεσε κεντρικό άξονα στην απόφαση του ΣτΕ 1202/2015 του  Ε΄ τμήματος με εισηγήτρια την Πάρεδρο  Ολγα Παπαδοπούλου, κρίση η οποία...