Με το ζήτημα της συνταγματικότητας του ν. 3220/2004 «Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής – αντικειμενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄15/2004), με το οποίο προβλέφθηκε η δυνατότητα παραχώρησης κατά κυριότητα δημόσιου κτήματος σε ιδιώτες, έναντι μειωμένου αντιτίμου, κατ’ εφαρμογή σχεδίου πόλεως, ασχολήθηκε το Συμβούλιο της Επικρατείας, στην πρόσφατη υπ’ αριθ. 197/2016 απόφασή του. Στην...