Το Ένατο Τμήμα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  εξέδωσε στις 27.02.2020, απόφαση για την υπόθεση, με αριθμό (C-298/19), που αφορούσε προσφυγή του άρθρου 260, παράγραφο 2 ΣΛΕΕ, ασκηθείσα από την Επιτροπή κατά της Ελλάδας, λόγω της καθυστέρησης της Ελλάδας να θέσει σε εφαρμογή το δίκαιο της Ένωσης, περί προστασίας των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής...