Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με νέο σχέδιο νόμου, προσφάτως εγκριθέν από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π.), προάγει την απλοποίηση του αδειοδοτικού καθεστώτος του επιχειρείν, έχοντας ως γνώμονα την αναγνωρισμένη στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες αρχή «πρώτα αδειοδοτώ και μετά ελέγχω».

Σε αντίθεση με το ισχύον, χρονοβόρο και ιδιαίτερα γραφειοκρατικό σύστημα, θα παρέχεται,  εφεξής, η δυνατότητα έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητα με μια απλή γνωστοποίηση στην αρμόδια αρχή. Το νέο, υπό ολοκλήρωση καθεστώς αφορά επιχειρηματικούς κλάδους που αντιπροσωπεύουν περίπου το 25% του ελληνικού Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ), ήτοι βιομηχανίες τροφίμων, Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) και τουριστικά καταλύματα.

Με την κατάρτιση των τελικών προτάσεων έχουν επιφορτιστεί οι ομάδες εργασίας των συναρμόδιων Υπουργείων….. υπό την καθοδήγηση της Παγκόσμιας Τράπεζας, οι οποίες δομούν το νέο καθεστώς με ένα σύστημα της ταξινόμησης κινδύνων. Αρχικά, εξετάζονται οι κίνδυνοι για την υγεία των καταναλωτών, την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και των ιδιοκτητών όμορων εκτάσεων με την περί ης ο λόγος εγκατάσταση, καθώς και οι φυσικοί, πολιτιστικοί και περιβαλλοντικοί κίνδυνοι, στο μέτρο που δεν εμπίπτουν σε άλλο νομοθετικό πλαίσιο.  Εν συνεχεία, κάθε δραστηριότητα κατηγοριοποιείται με βάση το επίπεδο κινδύνου σε μορφή πίνακα (risk matrix) και σε τελικό στάδιο προσδιορίζονται οι κατάλληλες ρυθμιστικές και τεχνικές απαιτήσεις.

Τα επίπεδα κινδύνων διακρίνονται ως εξής:

1. Δραστηριότητες χαμηλού κινδύνου, οι οποίες τυπικά εξαιρούνται από «εκ των προτέρων» ρυθμιστικά εργαλεία

2. Δραστηριότητες μεσαίου κινδύνου, οι οποίες υπόκεινται σε απλή γνωστοποίηση ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, σε μια πιο σύνθετη γνωστοποίηση ή απλοποιημένη άδεια και

3. Δραστηριότητες υψηλού κινδύνου, οι οποίες υποχρεωτικά εμπίπτουν σε «εκ των προτέρων» έγκριση.

Όσον αφορά τις προωθούμενες, δυνάμει του κυβερνητικού σχεδιασμού, μεταρρυθμίσεις αξίζει να επισημανθεί ότι αυτές έγκεινται στις μεν μεταποιητικές δραστηριότητες τροφίμων και ποτών, αφενός, στην κατάργηση των απαιτούμενων αδειών και  αφετέρου, στην ένταξη στη νέα διαδικασία όλων των δραστηριοτήτων, με μοναδική εξαίρεση τα ζωικά προϊόντα, σε πλήρη εναρμόνιση με την ενωσιακή νομοθεσία και πρακτική, στα δε Κ.Υ.Ε.  στην οριστική κατάργηση της διαδικασίας προέγκρισης ως ξεχωριστή διοικητική πράξη και στην ένταξη στο νέο καθεστώς του συνόλου των δραστηριοτήτων τους.

Σχετικά με τα τουριστικά καταλύματα, τα οποία διέπονται από το ν. 4276/2014 (Φ.Ε.Κ. 155/Ά/30-07-2014), το κυβερνητικό πακέτο προωθεί την απλοποίηση των αναγκαίων δικαιολογητικών για την έκδοση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας. Ενδεικτικά, προάγεται η κατάργηση τόσο της ξεχωριστής από την οικοδομική άδεια επαναπροσκόμισης των αρχιτεκτονικών σχεδίων του καταλύματος, όσο και του πιστοποιητικού πυρασφάλειας για μονάδες κάτω των πενήντα κλινών. Επιπροσθέτως, το δικαιολογητικό για τη σύνδεση με αποχετευτικό δίκτυο θα απαλειφθεί, προκειμένου ο έλεγχος να πραγματοποιείται ex post και επί της ουσίας. Τα δε ξενοδοχειακά καταλύματα επωφελούνται διπλά, στην περίπτωση που λειτουργούν στις εγκαταστάσεις τους καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Το  προεκτεθέν νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί τον Ιούνιο στη Βουλή προς ψήφιση.