Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της κυβερνήσεως και τίθεται σε ισχύ ο νόμος 4467/2017 με τίτλο  «Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» και μεταξύ άλλων περιλαμβάνει σημαντικές διατάξεις για τους δασικούς χάρτες, αλλά και για τις αιτήσεις τακτοποίησης γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα που εκχερσώθηκαν πριν το 1975 και συγκεκριμένα μεταξύ 1975-2007.

Ειδικά για τις  εκτάσεις πριν από το 1975, προβλέπεται στο άρθρο 2,  το οποίο προστίθεται στην παράγραφο 1 και 5 του άρθρου 47 του ν.998/1979,  ότι στις εκτάσεις δασικού χαρακτήρα ‘’επιτρέπονται κατασκευές που εξυπηρετούν τη γεωργική εκμετάλλευση, όπως δεξαμενές νερού, γεωτρήσεις, μετρητές Δ.Ε.Η., υπόστεγα κατ’ εφαρμογή της σχετικής περί κατασκευών νομοθεσίας’’.

Μεταξύ άλλων, στις ίδιες δασικές εκτάσεις ορίζεται και το τίμημα της εξαγοράς στο ¼ της αντικειμενικής αξίας ή αν αυτή δεν έχει οριστεί τότε της αγοραίας αξίας, όπως αυτή θα εκτιμηθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. καταβαλλομένη σε μηνιαίες δόσεις που δεν ξεπερνούν τις 100 και με ελάχιστο κόστος κάθε δόσης τα 30 ευρώ.

Όσον αφορά τις δασικές εκτάσεις που εκχερσώθηκαν μεταξύ των ετών 1975-2007  για γεωργική εκμετάλλευση χωρίς σχετική άδεια από την αρμόδια δασική αρχή, μπορεί να τους χορηγηθεί έγκριση επέμβασης για αποκλειστικά γεωργική και δενδροκομική καλλιέργεια. Επίσης, επιτρέπονται οι κατασκευές που προβλέπονται και για τις εκτάσεις προ του 1975.  Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι κάτοχοι αυτών των εκτάσεων, ειδικά αυτών που προορίζονται προς γεωργική εκμετάλλευση, οφείλουν χρηματικό αντάλλαγμα για την απώλεια του δάσους ως κατεξοχήν δημόσιου, φυσικού αγαθού. Η καταβολή του τιμήματος αυτού αποτελεί προϋπόθεση για τη νομιμοποίηση της αλλαγής χρήσης έκτασης.

Πέρα όμως από τις παραπάνω αλλαγές του νόμου, προβλέπονται και οι αιτήσεις τακτοποίησης γεωργικών εκμεταλλεύσεων, καθώς απαιτείται έκδοση πράξης αποχαρακτηρισμού στις περιοχές όπου υπάρχει θεωρημένος ή αναρτημένος δασικός χάρτης γιατί έτσι λαμβάνεται υπόψη ο χαρακτήρας ή η μορφή που απεικονίζεται στο χάρτη. Όσο αφορά την προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου των αναρτημένων δασικών χαρτών, ειδική διάταξη του νέου νόμου ορίζει ότι στις περιοχές όπου η προθεσμία  λήγει σε διάστημα μικρότερο των δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του,  αυτή παρατείνεται έως τη συμπλήρωση δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του  νόμου.